Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

W Polsce od 1996 roku działania na rzecz podnoszenia jakości w turystyce wiejskiej prowadzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ (PFTW ,,GG’ ) między innymi poprzez kategoryzację obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej. Kryteria do systemu zostały wypracowane w latach 1997-1998 w ramach programu Tourin II przy udziale specjalistów z krajów Europy Zachodniej. Ustalając kryteria polskie wzorowano się na już funkcjonujących systemach w Niemczech, Austrii, Francji Anglii i Irlandii. W latach tych przeprowadzono pilotażową kategoryzację sfinansowaną z programu Tourin II. Oceniono wówczas około 700 obiektów.

Kategoryzowano wtedy: pokoje gościnne, pokoje grupowe samodzielne jednostki mieszkalne ( SJM ) oraz pola namiotowe. Pokoje gościnne i SJM mogły otrzymać następujące kategorie: od najniższej standard do najwyższej 3 słoneczka. Pokojom grupowym i polom namiotowym nadawano tylko kategorię standard. Kategoryzacja była ważna przez okres 2 lat.
W sierpniu 1997 roku zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy o usługach turystycznych, a jej Załącznik nr 6 precyzował minimalne wymagania, co do wielkości pomieszczeń jak i wyposażenia obiektów wiejskiej bazy noclegowej (WBN-skrót). Automatycznie wymagania kategoryzacyjne PFTW,,GG’’ musiały być dostosowane do tychże przepisów.
W tym samym czasie wygasły również uprawnienia większości inspektorów do prowadzenia kategoryzacji. Zarówno dotychczasowe doświadczenia jak i czekająca przed sezonem 2000 roku zwiększona liczba inspekcji kategoryzacyjnych wymusiły na Zarządzie PFTW,,GG’’ konieczność:
• przygotowania kadry inspektorów uprawnionych do prowadzenia kategoryzacji z ramienia
Federacji;
• opracowania nowych zasad kategoryzacyjnych spójnych z Załącznikiem nr 7 do Ustawy
o usługach turystycznych, precyzujący podstawowe wymagania co do ‘’innych obiektów’’
1. poszerzono zakres informacji wprowadzając formularze:
• ewidencyjne - dawny kwestionariusz rejestracyjny, dodając w nim informacje o powiecie,
adresie e-mail itp;
• Informacyjne – służące do celów promocyjnych i sprzedaży ofert;
• Oceniające dla pokoi gościnnych, pokoi grupowych, samodzielnych jednostek mieszkalnych,
przyzagrodowych pól namiotowych;
• Podsumowujący.
2. Rozpoczęto pracę nad tworzeniem narzędzi internetowych do kategoryzacji;
3. Opracowano certyfikat informujący o kategorii poszczególnych pokoi, który kwaterodawca
miał obowiązek wywieszać w widocznym miejscu w pomieszczeniu ogólnodostępnym;
4. Wprowadzono obowiązek poddania kategoryzacji 50% pokoi;
5. Opracowano też wzór nowej tablicy rekomendacyjnej.

System przez te lata nadal ewaluował, ponieważ zmieniały się trendy w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz zaczęła działać aplikacja internetowa,
ułatwiająca ocenę obiektów. W rozwoju systemu kategoryzacji kluczowym okazał się rok 2012. W ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki system został zmodernizowany i udoskonalony. Wśród kryteriów ocen zostały uwzględnione kryteria rekomendowane przez EuroGites (European Federation of Farm and Village Tourism), europejską organizację, której Federacja jest członkiem zwyczajnym.

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo