Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

                                                Regulamin kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej
                                                                         

                                                                                                            § 1

Postanowienia ogólne.
1.    Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej, zwana dalej „Kategoryzacją” to dobrowolna ocena obiektów turystyki wiejskiej w/g systemu zarządzanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
2.    Kategoryzacja obiektu przeprowadzana jest przez licencjonowanego inspektora delegowanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.
3.    Celem kategoryzacji jest:
a.    podnoszenie jakości świadczonych usług w obiektach turystyki wiejskiej,
b.    rekomendacja i promocja obiektów poddanych ocenie kategoryzacyjnej,

                                                                                                           § 2

1.    Kategoryzacji mogą zostać poddane obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe wraz z usługami towarzyszącymi  w zakresie turystyki wiejskiej, będące własnością osób:
a.    zrzeszonych poprzez stowarzyszenia w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, zwanych dalej kwaterodawcami zrzeszonymi,
b.    niezrzeszonych poprzez stowarzyszenia w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, zwanych dalej kwaterodawcami  niezrzeszonymi

                                                                                                            § 3
1.    Ocena Wiejskiej Bazy Noclegowej dokonywana jest na podstawie kryteriów zawartych w „wymaganiach kategoryzacyjnych”,  stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu,
2.    Na podstawie oceny według systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej przyznaje się ocenę poszczególnych pokoi, łazienek, samodzielnych jednostek mieszkalnych oraz usług towarzyszących w skali od jednego do trzech słoneczek,
3.    Ogólna ocena obiektu odpowiada najniższej ocenie przyznanej jednemu z w/w składników oferty,
4.    System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej klasyfikuje obiekty do jednej z dwóch kategorii:
a.    Wypoczynek na wsi,
b.     Wypoczynek u rolnika
5. Zakwalifikowanie kwatery do kategorii „Wypoczynek u rolnika” wymaga spełnienia przez nią kryteriów specyficznych dla typowego gospodarstwa wiejskiego określonych w „wymaganiach kategoryzacyjnych”,  stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu.
                                                                                 § 4

Wysokość opłaty kategoryzacyjnej:  
1.    Kategoryzacja dla kwaterodawców zrzeszonych w stowarzyszeniach należących do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” jest bezpłatna. Przewidywany jest jedynie zwrot kosztów poniesionych w związku z jej przeprowadzeniem i nadaniem kategorii (praca inspektora – wypełnienie dokumentacji oraz wykonanie zdjęć potwierdzających jakość, dojazd inspektora do obiektu, tablica rekomendacyjna, certyfikaty i opłaty pocztowe - wysyłka tablic i certyfikatów, list informacyjny do urzędu gminy).


Koszty Kategoryzacji dla osób zrzeszonych w Stowarzyszeniach działający pod patronatem PFTW GG:

420,00 zł - do 5 pokoi lub 2 Samodzielnych Jednostek Mieszkalnych (mieszkania wakacyjne) z VAT
  20,00 zł - za każdy pokój (powyżej 5 pokoi) + VAT
  50,00 zł - za każdą następną jednostkę mieszkaniową (powyżej 2 SJM) + VAT

Koszty Kategoryzacji dla osób NIEzrzeszonych w Stowarzyszeniach działający pod patronatem PFTW GG:

860,00 zł - koszt pełnej kategoryzacji do 5 pokoi i 2 Samodzielnych Jednostek Mieszkalnych (z VAT)
  20,00 zł - za każdy kolejny pokój (powyżej 5 pokoi) + VAT
  50,00 zł - za każdą następną jednostkę mieszkaniową (powyżej 2 SJM) + VAT


3.    W przypadku nieprzygotowani kwatery w terminie pierwszej inspekcji kategoryzacyjnej, kwaterodawca zobowiązany jest pokryć zryczałtowany koszt ponownego przyjazdu inspektora w kwocie 120 zł + VAT .
4.    Wpłacona przez Kwaterodawcę kwota nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:
a.    W przypadku stwierdzenia faktu nieprzygotowania obiektu do kategoryzacji z winy kwaterodawcy (w tym przypadku inspektorzy sporządzają protokół stwierdzający stan obiektu uniemożliwiający dokonania oceny kategoryzacyjnej poparty dokumentacją zdjęciową lub dokonują oceny wnioskując o nieprzyznanie kategorii).   
b.    W przypadku rezygnacji z kategoryzacji Kwaterodawca w terminie 14 dni przed planowaną datą jej przeprowadzenia przesyła taką informację do biura PFTW,,GG’’,

                                                                                § 5

Procedura przeprowadzenia Kategoryzacji
1.    Warunkiem rozpoczęcia procedury kategoryzacji jest złożenie przez Kwaterodawcę wniosku w formie elektronicznej o przeprowadzenie kategoryzacji oraz uiszczenie przez Kwaterodawcę opłaty kategoryzacyjnej na konto Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”,
2.    Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” lub osoba upoważniona, w terminie 10 dni od otrzymania wniosku i wpłynięciu na konto stosownych opłat przesyła wskazanemu przez siebie inspektorowi  zlecenie wykonania kategoryzacji,
3.    Inspektor przeprowadza kategoryzację obiektów, a następnie w terminie 15 dni  przesyła wypełnione arkusze w wersji elektronicznej wraz z proponowaną kategorią obiektu,
4.    Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” lub upoważniona przez niego osoba w terminie do 10 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji przyznaje kategorię dla obiektu oraz poszczególnych pokoi lub Samodzielnych Jednostek Mieszkalnych,
5.    W przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona może zlecić inspektorowi uzupełnienie dokumentacji lub w przypadku rażących uchybień w pracy inspektora ponowną kategoryzację bez dodatkowej opłaty ze strony kwaterodawcy oraz Federacji,
6.    W przypadku stwierdzenia wątpliwości co do proponowanej przez inspektora kategorii, Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do:
a.    Wezwania inspektora do złożenia wyjaśnień w tym zakresie,
b.    Przyznania kategorii według własnej oceny na podstawie zgromadzonych dokumentów,  
7.    Decyzja o przyznanej kategorii przekazana jest kwaterodawcy, prezesowi rodzimego stowarzyszenia (w przypadku kwaterodawców zrzeszonych) oraz inspektorowi,
8.    W przypadku braku akceptacji przez Kwaterodawcę przyznanej kategorii, Kwaterodawca ma prawo odwołania się od tej decyzji do Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”, którego decyzja jest ostateczna,
9.    Kwaterodawca otrzymuje:
a.    certyfikat świadczący o przyznanej kategorii dla poszczególnych pokoi oraz Samodzielnych Jednostek Mieszkalnych  (z uwzględnieniem jego numeru oraz przeznaczenia dla określonej ilości osób) oraz terminem ważności
b.    tablicę rekomendacyjną określającą kategorię obiektu oraz  kwalifikacji do jednego z dwóch rodzajów: wypoczynek u rolnika lub wypoczynek na wsi,
10.    W okresie ważności rekomendacji kategoryzacyjnej kwaterodawca ma prawo do:
a.    posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” we wszelkich materiałach promocyjnych
b.    informowania na wszelkich materiałach promocyjnych o posiadaniu przyznanej kategorii,
    
                                                                                 § 6
Długość okresu ważności Kategoryzacji
1.    Ważność przyznanej kategorii wynosi 4 lata liczone od następnego miesiąca od przyznania kategorii,   
2.    Po zakończeniu ważności kategoryzacji Kwaterodawca zobowiązany jest do usunięcia tablicy rekomendacyjnej z obiektu
3.    W przypadku dalszego bezprawnego posługiwania się tablicą rekomendacyjną Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” ma prawo nałożyć karę finansową w wysokości 1000 zł

                                                                                 § 7

Inspekcja kontrolna
1.    W celu sprawdzenia zachowania wymagań odpowiadających przyznanej kategorii przewiduje się możliwość dokonania inspekcji kontrolnych,
2.    Inspekcje kontrolne przeprowadzane są przez inspektora lub członka Zarządu Federacji na zlecenie Prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” lub upoważnionej przez niego osoby w następujących przypadkach:
a.    Wpłynięcia do biura Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” skargi związanej z niezgodnością stanu faktycznego kwatery ze standardem wynikającym z przyznanej kategorii obiektu,
b.    Posługiwania się przez Kwaterodawcę rekomendacją Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” pomimo upływu jej ważności,
c.    Wyrywkowych kontroli kwater skategoryzowanych,  

                                                                                 § 9

Cofnięcie kwaterodawcy rekomendacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”
1.    Pozbawienie kwaterodawcy rekomendacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” może nastąpić w następujących przypadkach:
a.    Stwierdzenia podczas inspekcji kontrolnych rażących zaniedbań w sferze jakości świadczonych usług, a zwłaszcza rozbieżności pomiędzy faktycznym stanem kwatery a standardem wynikającym z przyznanej kategorii obiektu,
b.    Wykluczenia przez Zarząd rodzimego stowarzyszenia kwaterodawcy z grona jego członków, zwłaszcza w przypadku, gdy powodem były skargi gości na jakość oferowanych usług.
2.    W przypadku cofnięcia rekomendacji wynikającej z przyznanej kategorii  na podstawie przesłanek określonych w  § 9 pkt 1 a,b, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” nie zwraca opłat wniesionych przez Kwaterodawcę,
3.    W przypadku cofnięcia rekomendacji wynikającej z przyznanej kategorii  na podstawie przesłanek określonych w  § 9 pkt 1 a,b, Kwaterodawca traci prawa określone  w § 5 pkt. 10 a,b.

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo