Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

Planując podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, myślimy przede wszystkim o przyszłych zyskach, ponieważ z reguły dotychczasowe dochody w rodzinie są niewystarczające w stosunku do naszych potrzeb.
Agroturystyka, to też działalność gospodarcza, czyli mała firma, podlegająca zarówno różnym ustawom jak i prawom rynku.
Dla skutecznego prowadzenia interesów na rynku potrzebna jest ogólna koncepcja działania, czyli strategia firmy. Proces opracowywania strategii jest budowaniem długoterminowego planu działania, który pozwoli nam przewidzieć zarówno szanse jak i zagrożenia oraz określić rentowność naszego przedsięwzięcia.
Należy się starać planować w sposób uporządkowany, w określonej kolejności, obejmując wszystkie ważne obszary naszej przyszłej działalności.
Gospodarstwa, w których decyzje były podejmowane w oparciu o opinie wszystkich członków rodziny, prowadzą z powodzeniem działalność od wielu lat. Taki sposób podejmowania decyzji pomaga we wdrażaniu nowych pomysłów, ponieważ osoby, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji czują się za nie odpowiedzialne i pomagają w ich urzeczywistnieniu. Jeżeli proces podejmowania decyzji będzie pomijał osoby znaczące w rodzinie, to może się zdarzyć, że będą one przeszkadzały w realizacji przyjętych planów.
Obraz przyszłości, zapisany w postaci celów, które chcemy osiągnąć, jest bardzo motywujący dla wszystkich członków rodziny. Planowanie przyszłości mobilizuje ludzi do podjęcia próby zaspokojenia swoich potrzeb, a często także zrealizowania swoich marzeń. Spokojne i systematyczne rozważanie możliwych kierunków i dróg dojścia do zaplanowanego celu, pozwala także na dostrzeżenie dotychczas nie zauważonych możliwości i szans, zarówno w otoczeniu zewnętrznym jak i wewnątrz samej rodziny. Bez względu na wielkość planowanej działalności opracowanie dobrego planu przedsięwzięcia pozwoli nam spokojniej patrzeć w przyszłość.

Od czego zacząć, aby odnieść sukces?
Przede wszystkim od przeanalizowania:
Ø      własnej osobowości,
Ø     nastawienia pozostałych członków rodziny, z którymi będziemy współpracować przy prowadzeniu działalności,
Ø      zasobów gospodarstwa,
Ø      możliwości finansowych,
Ø      znajomości aktów prawnych dotyczących przyszłej działalności,
Ø      poziomu posiadanej wiedzy na temat prowadzenia takiej działalności.

Jeśli w 80% nasza analiza będzie pozytywna, to mamy szansę odnieść w życiu sukces. Agroturystyka, to praca z ludźmi z różnych środowisk, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i w szerokim przedziale wiekowym. Dlatego, aby praca dawała nam satysfakcję, nasza wiedza i umiejętności powinny być bardzo szerokie. Profesjonalizm to klucz do sukcesu. Np. we Włoszech zgodnie z podjętą ostatnio ustawą o agroturystyce rolnik zamierzający rozpocząć działalność agroturystyczną będzie zobowiązany przejść szkolenie organizowane na poziomie państwowym. Dzięki temu będzie on świadomy korzyści i zagrożeń wynikających z planowanej działalności.
Osobowość.
W kontaktach z ludźmi bardzo ważną rzeczą jest kształtowanie własnej osobowości i członków naszej rodziny. Musimy przede wszystkim zdobyć umiejętność zachowania spokoju i opanowania w trudnych momentach, ale też nauczyć się otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji. Od początku musimy być pozytywne nastawieni do siebie i do otaczającego świata. Umieć jasno i bezpośrednio komunikować się z gośćmi, uprzejmie wyrażając własne potrzeby, życzenia, myśli, przekonania i pragnienia, ale w sposób respektujący uczucia, poglądy i opinie drugiego człowieka.
Podejmując się prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, należy pamiętać, iż gości musimy traktować tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Trudno jest słuchać nawet uczciwej krytyki, ale właśnie dzięki niej możemy przygotować dobrą ofertę turystyczną, stosując podstawową zasadę, że w każdej krytyce tkwi ziarnko prawdy. Jeśli przygotujemy ofertę zgodną z oczekiwaniami gości, to relacje między klientem-gościem a nami będą bardziej życzliwe. W profesjonalnie prowadzonej kwaterze rzadko kiedy zdarzają się roszczeniowe postawy gości, a wręcz przeciwnie - kwaterodawcy obdarzani są szacunkiem. W źle prowadzonej kwaterze zawsze będą konflikty i będzie narastała atmosfera wzajemnej niechęci a nawet agresji. Latami tłumiona niechęć do gości będzie podsycała nasze emocje i szybko okaże się, iż jesteśmy sfrustrowani i odreagowujemy tłumione emocje wobec bliskich.
Kwaterodawca musi być w miarę dyspozycyjny i samodzielny, umieć pracować w zespole, łatwo nawiązywać kontakty, mieć zdolności negocjacyjne i organizacyjne.
Poza tym rozpoczynając działalność agroturystyczną musimy spodziewać się zmian w swoim życiu rodzinnym. Przygotowując swoje mieszkanie do przyjęcia turystów, rozpoczynając działania reklamowe, umieszczając oznakowanie przy drodze - tym samym otwieramy, w mniejszym lub większym stopniu, swój dom dla obcych, którzy muszą się czuć w nim mile widziani. Poza tym stworzone im warunki powinni dawać gościom poczucie swobody poruszania się po obiekcie.
Stopień tych zmian uzależniony jest od rodzaju oferowanych usług, od tego czy baza noclegowa jest zorganizowana w tym samym budynku, w którym mieszkamy, czy też w osobnym budynku przeznaczonym wyłącznie dla gości.
Rodzina i jej dobro zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Wszyscy członkowie rodziny powinni akceptować decyzję o podjęciu działalności agroturystycznej.

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo