Wiejska Baza Kategoryzacyjna

POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Gospodarstwa Gościnne

PFTW (81) 501-43-11 phone

TWOJA KWATERA

CIĄGLE BEZ KATEGORII ?

Nie czekaj, złóż wniosek
online ju dziś.

Z wniosek

STATUT
POLSKIEJ FEDERACJI TURYSTYKI WIEJSKIEJ

,,GOSPODARSTWA GOŚCINNE’’


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” zwana dalej ,,Federacją’’ jest związkiem stowarzyszeń, posiada osobowość prawną i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietna 1989 r. ,, Prawo o stowarzyszeniach’’ (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Nazwa Federacji oraz jej znak graficzny są prawnie zastrzeżone.
§ 2

Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Federacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3
Siedzibą Federacji jest Nałęczów
§ 4

Federacja zrzesza stowarzyszenia działające w oparciu o ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach”, których cele są zbieżne z celami Federacji oraz osoby prawne posiadające w tym względzie prawa już nabyte
§ 5
Skreślony.

§ 6

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6’ ( prim )

1. Federacja używa pieczęci podłużnej ze swoją nazwą oraz określeniem adresu siedziby.
2. Federacja posługuje się znakiem graficznym na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie.
3. Federacja może używać także innych pieczęci oraz odznak na zasadach określonych przez jej kompetentne organa.
§ 7

1. Federacja opiera swoją działalność na aktywności swoich członków, z tym jednak, że członkom organów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przysługuje zwrot poniesionych kosztów uczestniczenia w ich pracach oraz rekompensat z tytułu korzyści utraconych w związku z tym. W uzasadnionych przypadkach, w miarę istniejących możliwości finansowych, Zarząd decyduje o przyznaniu innym członkom Federacji prawa do zwrotu kosztów uczestniczenia w pracach Federacji ich przedstawicieli..

2. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

Rozdział II
Cele Federacji i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Federacji jest:
1. organizacja, rozwój i promocja turystyki wiejskiej,
2. reprezentowanie i ochrona interesów członków Federacji,
3. tworzenie, zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich,
4. aktywizacja społeczności wiejskich,
5. propagowanie różnorodnych form odpoczynku w gospodarstwach rolnych lub innych odpowiednio przystosowanych miejscach na terenach wiejskich,
6. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i popieranie produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
7. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystyki wiejskiej w kraju i za granicą,
8. dbałość o wzrost poziomu usług w zakresie turystyki wiejskiej,
9. kształtowanie opinii i ocen dotyczących agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz warunków ich prowadzenia,
10. wszechstronna współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi, krajowymi i zagranicznymi, zwłaszcza ze środowisk polonijnych, przede wszystkim w takich dziedzinach jak: turystyka na obszarach wiejskich, oświata, ochrona środowiska i kultura,
11. zgłaszanie inicjatyw zmian w obowiązujących przepisach oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących turystyki wiejskiej i związanych z nia problemów,
12. podejmowania działań na rzecz integracji członków Federacji, udzielania im pomocy i doradztwa w organizowaniu form turystyki wiejskiej i dążenia do podniesienia ich efektywności,
13. przeprowadzenie badań i analiz rynkowych, promowanie i reklamowanie gospodarstw agroturystycznych oraz prowadzenie innych form działalności marketingowej,
§ 9

Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1. tworzenie ogólnopolskiego systemu kategoryzacji i standaryzacji wiejskiej bazy noclegowej
2. współpracę z władzą ustawodawczą, administracją rządową i samorządową oraz innymi organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w kraju i za granicą w całokształcie spraw związanych z funkcjonowaniem turystyki na obszarach wiejskich i wypracowaniem form jej rekomendacji,
3. skreślony,
4. wymianę i upowszechnianie doświadczeń z zakresu organizacji i rozwoju turystyki wiejskiej
5. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na rzecz Federacji i jej członków,
6. przeprowadzanie kategoryzacji i nadawanie kategorii obiektom wiejskiej bazy noclegowej,
7. tworzenie bazy danych o gospodarstwach agroturystycznych,
8. prowadzenie analizy rynku turystyki wiejskiej,
9. współpraca ze środkami masowego przekazu,
10. powoływanie instytucji lub innych form organizacji dla prowadzenia działalności statutowej
11. organizowanie szkoleń, wykładów, odczytów, seminariów, wystaw, spotkań dyskusyjnych itp.
12. Współdziałanie członków na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej
13. Popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw mających na celu dobro mieszkańców wsi i ich gości - turystów
14. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych, a nie naruszających obowiązującego porządku prawnego

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

1. Członkami Federacji mogą być osoby prawne lub fizyczne, z tym jednak, że te ostatnie mogą być członkami honorowymi lub wspierającymi.
2. Członkowie Federacji dzielą się na: a) członków zwyczajnych b) członków wspierających c) członków honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnymi PFTW „GG” może zostać stowarzyszenie osób fizycznych działających na rzecz turystyki wiejskiej oraz inne osoby prawne posiadające prawa już nabyte.

§ 12
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana rozwojem turystyki wiejskiej, która zadeklarowała na rzecz Federacji pomoc finansową lub rzeczową.

§13

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wkład w rozwój idei Federacji lub w inny sposób przyczyniła się do jej rozwoju.

§14

Członkiem Federacji może zostać z uwzględnieniem treści § 11, 12, 13 osoba prawna lub fizyczna mająca siedzibę za granicą

§15

1. O przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego decyduje Zarząd przez podjecie stosownej uchwały po rozpatrzeniu wniosku kandydata złożonego na piśmie i uzyskaniu rekomendacji przynajmniej jednego członka Zarządu.
2. Uchwałę w sprawie przyznania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, po uzyskaniu zgody zainteresowanego.
3. Od uchwały Zarządu w sprawach określonych w ust. 1 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego stosownej uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Federacji.

§16

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
1. udział w pracach Federacji,
2. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie lub innych świadczeń zadeklarowanych albo obowiązujących
§ 17

I. Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć, poprzez upoważnionego przedstawiciela w Walnym Zebraniu z prawem głosowania, każdy członek dysponuje jednym głosem,
2. wybierać, być wybieranym oraz wskazywać osoby wybierane do władz Federacji poprzez swoich przedstawicieli,
3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Federacji,
4. używać znaku graficznego Federacji na zasadach określonych odrębnym „Regulaminem używania znaku Federacji” zatwierdzonym przez Walne Zebranie.

II. Członek wspierający oraz honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Postanowienia ust.1 pkt.3 i 4 stosuje się odpowiednio.

III. członek honorowy zwolniony jest z opłat i innych świadczeń na rzecz Federacji.

§ 18

1. Ustanie członkostwa w Federacji następuje przez:

a) wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Federacji, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań,

b) wykluczenie uchwałą Zarządu Federacji za działanie na szkodę Federacji, naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Federacji, w tym z powodu nie uczestniczenia w żadnej formie pracy Federacji lub nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesiące.

c) likwidację organizacji członkowskiej,

d) pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku przyjęcia w tej sprawie uchwały przez Walne Zebranie

2. Od uchwały Zarządu w sprawie o której mowa w ustępie 1 punkt b , członek Federacji może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura i władze Federacji

§ 19

Władzami Federacji są :

a) Walne Zebranie Członków Federacji

b) Zarząd Federacji

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

§ 20

Kadencja władz Federacji trwa cztery lata.

§ 21

Walne Zebranie jest najwyższa władzą Federacji.

§ 22

1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd corocznie, do 30 kwietnia,

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez Komisję Rewizyjną, ¼ członków zwyczajnych lub z własnej inicjatywy przez Zarząd, jeżeli wymaga tego pilny interes Federacji. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania, pomimo ciążącego na nim obowiązku, Walne Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna lub członek Federacji upoważniony na piśmie przez ¼ pozostałych członków zwyczajnych.

4. O zwołaniu Walnego Zebrania powiadamia się członków listem poleconym, wysłanym wraz z porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami, najpóźniej 14 dni przed jego terminem.

5. W Walnym Zebraniu Federacji uczestniczą:

a) członkowie zwyczajni i członkowie wspierający będący osobami prawnymi przez delegata upoważnionego przez Walne Zebranie danego stowarzyszenia. W wypadkach losowych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub inna upoważniona przez niego osoba.

b) członkowie wspierający będący osobami fizycznymi oraz członkowie honorowi – osobiście,

7. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział:

a) w pierwszym terminie – co najmniej 50% członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania

b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu 1 godzinę później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalenie Statutu Federacji lub jego zmiany,

2. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3. uchwalanie programu działania i budżetu Federacji,

4. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenie lub odmowy udzielenia absolutorium władzom Federacji na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich, ewentualnie innych świadczeń,

6. upoważnienie Zarządu do podejmowania zobowiązań do uzgodnionej kwoty w sprawach dotyczących majątku Federacji,

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych spraw zgłoszonych przez członków Federacji lub jej organa,

8. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych dla właściwości innych władz Federacji,

9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego

§ 24

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 25

1. Glosowanie jest jawne, chyba że padnie wniosek o utajenie.

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca , dwóch protokolantów, w którego sład nie może wejść członek ustępujących władz.

§ 26

1. Zarząd Federacji kieruje całokształtem działalności Federacji.

2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa i sekretarza

3. Jeżeli w okresie między Walnymi Zebraniami Członek Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków, pozostali członkowie Zarządu mają prawo uzupełnić skład osobowy władz spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć dwóch.

4. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Wyboru Zarządu dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym. Do Zarządu zostają wybrane osoby, które uzyskują największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

7. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

8. O posiedzeniu Zarządu zawiadamia się jego członków co najmniej 14 dni przed posiedzeniem, listem poleconym, załączając materiały i porządek obrad.

9. Skreślony.

§ 27

1. Do kompetencji Zarządu należy: 1

/. Zarządzanie działalnością Federacji,

2/. Reprezentowanie Federacji na zewnątrz,

3/. Zwoływanie Walnych Zebrań,

4/. Wykonywanie uchwał walnego zebrania,

5/. Przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy Federacji a także spawozdań z ich wykonania,

6/. Przyjmowanie, odmawianie przyjęcia i wykluczenia członków Federacji,

7/. Prowadzenie biura Federacji,

8/. Podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz Federacji.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa.


§ 28
1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu.

2. Biurem Zarządu kieruje wyznaczony przez zarząd jego członek lub dyrektor biura zatrudniony przez Zarząd.

3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Federacji nawiązuje z nim przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Skreślono.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób.

2. Członków komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków komisji.

6. Jeżeli w okresie między Walnymi Zebraniami Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić swoich obowiązków, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo dokoptować nowego członka Komisji Rewizyjnej spośród członków zwyczajnych Federacji. Na najbliższym Walnym Zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/. Kontrolowanie finansów Federacji,

2/. Badanie zgodności działań członków i organów Federacji ze Statutem,

3/. Żądanie wyjaśnień i dostępu do dokumentów i czynności Zarządu, w tym udział w posiedzeniach Zarządu,

4/. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,

5/. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

6/. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania i wniosku o udzieleni Zarządowi absolutorium.

§ 30’

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Federacji.

3. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

4. postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron prawa do obrony, a także odwołania do Walnego Zebrania.

5. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiemu przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 30’’

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1/. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez delegatów członków i członków postanowień statut nieprzestrzeganie postanowień uchwał i regulaminów, zasad etyki lub stwierdzenia przynależności do organizacji realizujących cele przeciwstawne do celów Federacji, wydawanie w tych sprawach opinii Zarządowi i Walnemu Zebraniu,

2/. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami i władzami stowarzyszeń będących członkami Federacji na zgodny wniosek obu stron,

3/. Składanie sprawozdań z działalności ze swojej działalności,

4/. Wydawanie opinii w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Federacji ze Statutem,

5/. Inne sprawy wynikające z regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

§ 30’’’

1. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne wobec delegata i członka Federacji:

1/. Upomnienie z powiadomieniem delegującego stowarzyszenia,

2/. Naganę z powiadomieniem delegującego stowarzyszenia,

3/. Wystąpienie do władz stowarzyszenia – członka Federacji o cofnięcie mandatu do reprezentowania danej organizacji – wobec delegata członka,

4/. Zawieszenie w prawach członkowskich organizacji reprezentowanej przez danego delegata na okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy – wobec delegata,

5/. Zawieszenie w prawach członkowskich organizacji na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Rozdział V

Majątek i fundusze.

§ 31

Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§ 32

Źródłem powstania majątku są:

1/. Wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,

2/. Świadczenia członków wspierających,

3/. Darowizny, spadki i zapisy,

4/. Dochód z działalności gospodarczej,

5/. Wpływy z działalności statutowej,

6/. Dotacje,

7/. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Federacji,

8/. Inne dochody uzyskane w sposób nie naruszający porządku prawnego.

§ 33

1. Oświadczenia woli w imieniu Federacji dotyczące zobowiązań majątkowych składa Prezes i jeden z dwóch upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu lub w wyjątkowych sytuacjach dwóch upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dowolnego członka Zarządu lub upoważnionej przez Zarząd osoby.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 34

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Federacji na podstawie uchwały powziętej zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Walne Zebranie może upoważnić Zarząd do nanoszenia poprawek do treści uchwalonego Statutu zgodnie ze wskazaniami właściwego sądu rejestrowego jeśli nie zmieniają one sensu zapisu.

§ 35

Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 36

W przypadku rozwiązania Federacji likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 37
Majątek rozwiązanej Federacji zostaje przekazany na rozwój turystyki wiejskiej.

przewiń w górę
Created by: milionoczu Copyright by: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2012 r
ministerstwo