Kwestie imigracyjne – legalizacja pobytów obywateli Ukrainy

Kto może skorzystać z uproszczonej procedury legalizacji pobytu w Polsce?

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości), jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki. Oznacza to, że sam fakt przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej w okresie po 24 lutego 2022 r. jest wystarczający do legalizacji.

Obywatela Ukrainy, który korzysta z prostej legalizacji, uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do ochrony czasowej, z której korzysta obywatel Ukrainy nie stosuje się jednak przepisów rozdziału 3 działu III ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a danych obywatela Ukrainy nie umieszcza się w rejestrze w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona). Status ten nie przysługuje obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL.

PESEL

Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Wnioski można składać od 16 marca 2022 r.

Pamiętać należy, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do skorzystania z prostej legalizacji pobytu!!!

Przepisów o uproszczonej legalizacji nie stosuje się do obywateli Ukrainy posiadających:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt tolerowany;

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.