Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Umowa dzierżawy – wymagania

Umowa dzierżawy nie musi być spisana u notariusza ale rolnicy muszą potwierdzać jej zawarcie.
Kodeks cywilny nie przewiduje szczególnej formy umowy dzierżawy dla jej ważności. Może być ona zawarta nawet ustnie. Jednak w myśl art. 660 k.c. w związku z art. 694 k.c., umowa dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Jednak rolnicy wydzierżawiający ziemie muszą umowę zawierać pisemnie i potwierdzać ją w swoim urzędzie gminy czy miasta.

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na burmistrzów ( wójtów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Znowelizowany art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ust.4 pkt 1 u.s.r. uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził burmistrz (wójt), właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
2. jego zstępnym lub pasierbem,
3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c
W myśl art.38 pkt. 1 u.s.r. przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach.

W celu uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy należy złożyć do właściwego ze względu na zamieszkanie urzędu gminy czy miasta wniosek wraz z podpisaną umową dzierżawy. Na wydanie w/w potwierdzenia wójt/burmistrz/prezydent ma 7 dni.

Według powyższych przepisów dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Uzyskanie potwierdzenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1546).

Umowa dzierżawy powinna zawierać następujące elementy:
– datę zawarcia umowy;
– miejsce zawarcia umowy;
– oznaczenie stron umowy, tj. wydzierżawiającego i dzierżawcę ich imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, datę wydania dowodu i przez kogo został wydany lub nr paszportu jego datę wydania i przez kogo został wydany, (uwaga w dniu zawarcia umowy zarówno paszport jak i dowód osobisty powinny być ważne);
– opis przedmiotu dzierżawy: nr działki, powierzchnia działki, położenie działki – (obręb), oznaczenie gminy, nr księgi wieczystej;
– okres zawarcia umowy – w tym przypadku, co najmniej dziesięć lat;
– sposób korzystania przez dzierżawcę z gruntu (cel dzierżawy);
– określenie sposobu naliczania czynszu dzierżawnego.

Obowiązki stron umowy dzierżawy gruntów rolnych
Strony umowy dzierżawy gruntów rolnych muszą zadbać o to, żeby stosowne dane zostały ujawnione np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, m.in. dzierżawcy, są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego. Jeżeli bowiem nie zostaną złożone odpowiednie deklaracje podatkowe, zgodne ze stanem faktycznym, wówczas nakazy podatkowe będą wystawiane na właścicieli gruntów rolnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6.

Umowa dzierżawy

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.