Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Wymagania budowlane

Wymagania budowlane dla budynków i innych obiektów budowlanych w kontekście przepisów prawnych

Podstawowym elementem bezpiecznego pobytu dla turysty jest baza lokalowa, a więc sam budynek, w którym znajduje się baza noclegowa, żywieniowa, wszelkie pomieszczenia do spędzania czasu wolnego oraz jego otoczenie i wyposażenie itp. Dotyczy to więc różnego rodzaju budynków i budowli.
Każdy budynek, mieszkalny czy usługowy, musi spełniać wymagania bezpieczeństwa dla osób w nim przebywających – powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zmianami). Spełnienie wymagań, może zostać sprawdzone w wyniku kontroli dokonanej przez wiele organów, o czym dowiecie się Państwo w dalszej części artykułu.

 

Podstawowe wymagania określa rozdział I ustawy, z którego wynika, że:

– Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych.
– Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, a odpowiednio do ich przeznaczenia – także na inne cele. W innych
budynkach zaopatrzenie w wodę powinno wynikać z ich przeznaczenia i potrzeb ochrony przeciwpożarowej.
– Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, budynki opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywnością, a także inne budynki, jeżeli są wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia ciepłej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej i budynków rekreacji indywidualnej.
– Budynek wyposażony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków technologicznych, jeżeli one występują.
Każdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, w których w trakcie użytkowania powstają odpady i nieczystości stałe, powinny mieć miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadów i nieczystości, usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu.
– Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim.
– Budynek i pomieszczenia, w których są zainstalowane paleniska na paliwo stałe lub komory spalania z palnikami na paliwo płynne lub gazowe, powinny mieć przewody kominowe do odprowadzania dymu i spalin.
– Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia.
– Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi może być zaopatrywany w gaz z sieci gazowej, baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego, zgodnie z warunkami określonym w §156 ust. 1 i §157.
– Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.

Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy – biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania – projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego s. 6/152 16.12.2020 dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:
a) nośności i stateczności konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) higieny, zdrowia i środowiska,
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
e) ochrony przed hałasem,
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;…

Budynki każdego typu – mieszkalne, a także użyteczności publicznej, powinny być utrzymywane w dobrym stanie zarówno technicznym, jak i estetycznym. To na właścicielu budynku ciąży odpowiedzialność za wykonywanie niezbędnych badań, czy w razie konieczności jego napraw.

Badanie stanu technicznego budynku jest nie tylko w wielu przypadkach wymagane przez prawo, ale przede wszystkim niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. Istnieje kilka sytuacji, w których ocena stanu technicznego budynku jest zalecana:
– przy zakupie domu – należy dokonać przez eksperta oceny stanu technicznego nabywanej nieruchomości. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych i nieprzewidzianych wydatków związanych z ewentualnymi naprawami wad konstrukcyjnych budynku, o których sprzedający nie wiedział lub celowo zataił informacje o nich.
– przed modernizacją – jest to przypadek, w którym ekspertyza jest nie tylko wskazana dla naszego
bezpieczeństwa, czy ograniczenia nieprzewidzianych kosztów, ale przede wszystkim jest wymagana przez prawo.

 

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.