Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Wymagania przeciwpożarowe

Wymagania przeciwpożarowe budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Wymagania w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z 2010 Nr 109 poz. 719), oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.1065).

Zgodnie z obowiązującym prawem budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

– zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
– ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;
– ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
– możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
– uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Do sprawdzenia spełnienia wymagań opracowano tzw. listę kontrolną, zawierającą zestaw uporządkowanych, pogrupowanych problemowo i w jednolity sposób zredagowanych pytań wymagających sformułowania  konkretnej odpowiedzi. Pytania zawarte w liście kontrolnej zostały wybrane na podstawie przeprowadzonych kontroli i najczęściej występujących nieprawidłowości.

Oto kilka przykładów pytań, które mam nadzieję pomogą Państwu ocenić bezpieczeństwo przeciwpożarowe własnych budynków, udostępnianych turystom

Czy poddajesz użytkową instalację (elektryczną, odgromową) okresowym badaniom stanu technicznego ?
Czy poddajesz instalację gazową okresowym badaniom stanu technicznego?
Czy przewody kominowe poddajesz okresowym badaniom stanu technicznego?
Czy regularnie usuwasz zanieczyszczenia z przewodów kominowych?
Czy elektryczne urządzenia grzewcze nie są usytuowane na podłożu palnym?
Czy budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?
Czy oznakowałeś znakami bezpieczeństwa miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo?
Czy zastosowano na osłony punktów świetlnych materiał niepalny ewentualnie z zachowaniem wymaganych odległość materiał trudno zapalny lub niezapalny?
Czy posiadasz w obiekcie odpowiednią ilość i rodzaj gaśnic?
Czy jest zapewniony wystarczający dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej?
Czy poddajesz użytkową instalację (elektryczną, odgromową) okresowym badaniom stanu technicznego ?
Czy poddajesz instalację gazową okresowym badaniom stanu technicznego?
Czy przewody kominowe poddajesz okresowym badaniom stanu technicznego?
Czy regularnie usuwasz zanieczyszczenia z przewodów kominowych?
Czy elektryczne urządzenia grzewcze nie są usytuowane na podłożu palnym?
Czy budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?
Czy oznakowałeś znakami bezpieczeństwa miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo?
Czy zastosowano na osłony punktów świetlnych materiał niepalny ewentualnie z zachowaniem wymaganych odległość materiał trudno zapalny lub niezapalny?
Czy posiadasz w obiekcie odpowiednią ilość i rodzaj gaśnic?
Czy jest zapewniony wystarczający dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej?

Bardzo ważną rzeczą w bezpieczeństwie budynków jest wentylacja, która w celu sprawnego działania, podlega obowiązkowej okresowej kontroli. Od sposobu jej przeprowadzenia może zależeć nasze zdrowie, warto więc postawić na firmę z wieloletnim doświadczeniem i wykwalifikowanych ekspertów. Właściciele budynków powinni przeprowadzić przegląd wentylacji, co najmniej jeden raz w roku. Sprawdzana jest wówczas drożność i szczelność oraz bieg kanałów. W dalszej kolejności ekspert przeczyszcza i udrażnia przewody za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Czynnościami związanymi z przeglądem instalacji wentylacyjnych może zająć się wykwalifikowany mistrz kominiarski, bądź też osoba posiadająca uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Kominiarz zatroszczy się o przegląd przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Natomiast osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi może zadbać o sprawdzenie przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

W zakres prawidłowo przeprowadzonego przeglądu wchodzą następujące czynności:

– kontrola stanu instalacji wentylacyjnej oraz przewodów dymowych, spalinowych i kominowych
– kontrola drożności wszystkich instalacji wentylacyjnych i kominowych
– w razie potrzeby udrożnienie i wyczyszczenie wentylacji, przewodów dymowych, spalinowych i kominowych

Coroczne przeglądy powinny obejmować wszystkie przewody w budynku, a więc przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Poprawnie i profesjonalnie wykonana usługa powinna być potwierdzona dokumentem zaświadczającym o przeprowadzonej kontroli. Jest nim protokół, który podpisuje specjalista wykonujący przegląd oraz właściciel budynku, w którym został on przeprowadzony. Protokół taki może wystawić wyłącznie uprawniona do tego osoba, posiadająca specjalistyczną wiedzę i stosowne kwalifikacje.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.