Wymagania przeciwpożarowe

Wymagania przeciwpożarowe budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Wymagania w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z 2010 Nr 109 poz. 719), oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.1065).

Zgodnie z obowiązującym prawem budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

– zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
– ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;
– ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
– możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
– uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Do sprawdzenia spełnienia wymagań opracowano tzw. listę kontrolną, zawierającą zestaw uporządkowanych, pogrupowanych problemowo i w jednolity sposób zredagowanych pytań wymagających sformułowania  konkretnej odpowiedzi. Pytania zawarte w liście kontrolnej zostały wybrane na podstawie przeprowadzonych kontroli i najczęściej występujących nieprawidłowości.

Oto kilka przykładów pytań, które mam nadzieję pomogą Państwu ocenić bezpieczeństwo przeciwpożarowe własnych budynków, udostępnianych turystom

Czy poddajesz użytkową instalację (elektryczną, odgromową) okresowym badaniom stanu technicznego ?
Czy poddajesz instalację gazową okresowym badaniom stanu technicznego?
Czy przewody kominowe poddajesz okresowym badaniom stanu technicznego?
Czy regularnie usuwasz zanieczyszczenia z przewodów kominowych?
Czy elektryczne urządzenia grzewcze nie są usytuowane na podłożu palnym?
Czy budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?
Czy oznakowałeś znakami bezpieczeństwa miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo?
Czy zastosowano na osłony punktów świetlnych materiał niepalny ewentualnie z zachowaniem wymaganych odległość materiał trudno zapalny lub niezapalny?
Czy posiadasz w obiekcie odpowiednią ilość i rodzaj gaśnic?
Czy jest zapewniony wystarczający dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej?
Czy poddajesz użytkową instalację (elektryczną, odgromową) okresowym badaniom stanu technicznego ?
Czy poddajesz instalację gazową okresowym badaniom stanu technicznego?
Czy przewody kominowe poddajesz okresowym badaniom stanu technicznego?
Czy regularnie usuwasz zanieczyszczenia z przewodów kominowych?
Czy elektryczne urządzenia grzewcze nie są usytuowane na podłożu palnym?
Czy budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?
Czy oznakowałeś znakami bezpieczeństwa miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo?
Czy zastosowano na osłony punktów świetlnych materiał niepalny ewentualnie z zachowaniem wymaganych odległość materiał trudno zapalny lub niezapalny?
Czy posiadasz w obiekcie odpowiednią ilość i rodzaj gaśnic?
Czy jest zapewniony wystarczający dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej?

Bardzo ważną rzeczą w bezpieczeństwie budynków jest wentylacja, która w celu sprawnego działania, podlega obowiązkowej okresowej kontroli. Od sposobu jej przeprowadzenia może zależeć nasze zdrowie, warto więc postawić na firmę z wieloletnim doświadczeniem i wykwalifikowanych ekspertów. Właściciele budynków powinni przeprowadzić przegląd wentylacji, co najmniej jeden raz w roku. Sprawdzana jest wówczas drożność i szczelność oraz bieg kanałów. W dalszej kolejności ekspert przeczyszcza i udrażnia przewody za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Czynnościami związanymi z przeglądem instalacji wentylacyjnych może zająć się wykwalifikowany mistrz kominiarski, bądź też osoba posiadająca uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Kominiarz zatroszczy się o przegląd przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Natomiast osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi może zadbać o sprawdzenie przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

W zakres prawidłowo przeprowadzonego przeglądu wchodzą następujące czynności:

– kontrola stanu instalacji wentylacyjnej oraz przewodów dymowych, spalinowych i kominowych
– kontrola drożności wszystkich instalacji wentylacyjnych i kominowych
– w razie potrzeby udrożnienie i wyczyszczenie wentylacji, przewodów dymowych, spalinowych i kominowych

Coroczne przeglądy powinny obejmować wszystkie przewody w budynku, a więc przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Poprawnie i profesjonalnie wykonana usługa powinna być potwierdzona dokumentem zaświadczającym o przeprowadzonej kontroli. Jest nim protokół, który podpisuje specjalista wykonujący przegląd oraz właściciel budynku, w którym został on przeprowadzony. Protokół taki może wystawić wyłącznie uprawniona do tego osoba, posiadająca specjalistyczną wiedzę i stosowne kwalifikacje.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.