Turystyka Wiejska Bez Tajemnic

Wymagania sanitarne

Wymagania sanitarne budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów.

Wymagania sanitarne dla budynków określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. W Rozdział 6, § 76 tego rozporządzenia, zostały opisane wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do których zalicza się m.in. łaźnie, sauny, natryski, łazienki i wc.

Do najważniejszych wymagań należą:

– Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.
– Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.
– Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci co najmniej do wysokości 2 m.
– Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje uprawnienia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących higieny środowiska, pracy, żywienia, bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzorowane jest przez właściwego miejscowo inspektora sanitarnego. Przestrzeganie tych wymagań w gospodarstwach agroturystycznych/obiektu turystyki wiejskiej może być potwierdzane (na wniosek prowadzącego obiekt) opinią powiatowego inspektora sanitarnego, a obiekt objęty jest nadzorem sanitarnym przez właściwy oddział higieny komunalnej. Za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do najważniejszych, podlegających kontroli elementów, należą:

– badania wody na okoliczność przydatności do spożycia (szczególnie, gdy gospodarstwo korzysta z własnego ujęcia),
– prawidłowość usuwania ścieków bytowych z gospodarstwa, prawidłowość postępowania (gromadzenie, usuwanie) z odpadami komunalnymi,
– ogólny ład i porządek w obiekcie i jego otoczeniu,
– procedura prania bielizny pościelowej, drogi obiegu bielizny (gwarantujące rozdział bielizny brudnej i czystej), gromadzenia brudnej i magazynowania czystej,
– stan, wyposażenie i „obłożenie” węzłów higieniczno-sanitarnych dostępność środków higieny (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy, suszarka), dezynfekcja koców, kołder, poduszek, materaców,
– dezynfekcja sanitariatów, magazynowanie środków czystości i dezynfekcyjnych oraz sprzętu porządkowego,
– obecność w obiekcie owadów i gryzoni,
– dostępność apteczki pierwszej pomocy,
– dokumentacja zdrowotna osób obsługujących gości.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań sanitarnych jest zaświadczenie o wpisie do rejestru w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakłady, w odniesieniu do których nie jest wymagane zatwierdzenie, a do takich należy gospodarstwo agroturystyczne, muszą złożyć do sanepidu pisemny wniosek o wpis do rejestru. Składają go co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wniosek

We wniosku o wpis do rejestru lub wpis zmiany w rejestrze podaje się swoje dane, czyli imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, REGON i NIP. Określa się także rodzaj i zakres działalności, która będzie prowadzona w zakładzie, a przede wszystkim rodzaj żywności, która będzie produkowana albo stanie się przedmiotem obrotu.
Wskazuje również lokalizację zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwowe powiatowe inspektoraty sanitarne i państwowe graniczne inspektoraty sanitarne dysponują gotowymi formularzami, które przedsiębiorca wypełnia i składa. Także w razie zmiany danych przedsiębiorca ma obowiązek złożyć na piśmie wniosek (według określonego wzoru) o dokonanie zmian w rejestrze zakładów. Takich formalności powinien dopełnić w ciągu 30 dni od dnia powstania zmiany.
Aby mieć pewność, że obiekt jest pod względem sanitarnym bezpieczny dla przebywających w nim gości, właściciel powinien przez rozpoczęciem prowadzenia usług turystycznych, wystąpić o opinię w tym zakresie do powiatowego inspektora sanitarnego. Opinia może być pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami (wtedy należy poprawić te wszystkie elementy, do których były zastrzeżenia) lub negatywna.
Gospodarstwo agroturystyczne/kwatera wiejska, które sprzedaje swoim gościom pełne wyżywienie lub wybrane posiłki ma obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia (WE) Nr 852/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.