Wymagania sanitarne

Wymagania sanitarne budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów.

Wymagania sanitarne dla budynków określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. W Rozdział 6, § 76 tego rozporządzenia, zostały opisane wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do których zalicza się m.in. łaźnie, sauny, natryski, łazienki i wc.

Do najważniejszych wymagań należą:

– Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.
– Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku mieszkalnym oraz w hotelu, motelu i pensjonacie do 2,2 m w świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.
– Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci co najmniej do wysokości 2 m.
– Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje uprawnienia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących higieny środowiska, pracy, żywienia, bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzorowane jest przez właściwego miejscowo inspektora sanitarnego. Przestrzeganie tych wymagań w gospodarstwach agroturystycznych/obiektu turystyki wiejskiej może być potwierdzane (na wniosek prowadzącego obiekt) opinią powiatowego inspektora sanitarnego, a obiekt objęty jest nadzorem sanitarnym przez właściwy oddział higieny komunalnej. Za równorzędny opinii uznaje się protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Do najważniejszych, podlegających kontroli elementów, należą:

– badania wody na okoliczność przydatności do spożycia (szczególnie, gdy gospodarstwo korzysta z własnego ujęcia),
– prawidłowość usuwania ścieków bytowych z gospodarstwa, prawidłowość postępowania (gromadzenie, usuwanie) z odpadami komunalnymi,
– ogólny ład i porządek w obiekcie i jego otoczeniu,
– procedura prania bielizny pościelowej, drogi obiegu bielizny (gwarantujące rozdział bielizny brudnej i czystej), gromadzenia brudnej i magazynowania czystej,
– stan, wyposażenie i „obłożenie” węzłów higieniczno-sanitarnych dostępność środków higieny (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy, suszarka), dezynfekcja koców, kołder, poduszek, materaców,
– dezynfekcja sanitariatów, magazynowanie środków czystości i dezynfekcyjnych oraz sprzętu porządkowego,
– obecność w obiekcie owadów i gryzoni,
– dostępność apteczki pierwszej pomocy,
– dokumentacja zdrowotna osób obsługujących gości.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań sanitarnych jest zaświadczenie o wpisie do rejestru w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakłady, w odniesieniu do których nie jest wymagane zatwierdzenie, a do takich należy gospodarstwo agroturystyczne, muszą złożyć do sanepidu pisemny wniosek o wpis do rejestru. Składają go co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wniosek

We wniosku o wpis do rejestru lub wpis zmiany w rejestrze podaje się swoje dane, czyli imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, REGON i NIP. Określa się także rodzaj i zakres działalności, która będzie prowadzona w zakładzie, a przede wszystkim rodzaj żywności, która będzie produkowana albo stanie się przedmiotem obrotu.
Wskazuje również lokalizację zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwowe powiatowe inspektoraty sanitarne i państwowe graniczne inspektoraty sanitarne dysponują gotowymi formularzami, które przedsiębiorca wypełnia i składa. Także w razie zmiany danych przedsiębiorca ma obowiązek złożyć na piśmie wniosek (według określonego wzoru) o dokonanie zmian w rejestrze zakładów. Takich formalności powinien dopełnić w ciągu 30 dni od dnia powstania zmiany.
Aby mieć pewność, że obiekt jest pod względem sanitarnym bezpieczny dla przebywających w nim gości, właściciel powinien przez rozpoczęciem prowadzenia usług turystycznych, wystąpić o opinię w tym zakresie do powiatowego inspektora sanitarnego. Opinia może być pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami (wtedy należy poprawić te wszystkie elementy, do których były zastrzeżenia) lub negatywna.
Gospodarstwo agroturystyczne/kwatera wiejska, które sprzedaje swoim gościom pełne wyżywienie lub wybrane posiłki ma obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia (WE) Nr 852/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Materiały do pobrania

brak plików do pobrania

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.

Pozostając na stronie zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek w przeglądarce oraz technologii partnerów zewnętrznych. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies – opuść stronę.